Werkwijze


Natuurlijk is het prettig als u vooraf weet waar u aan toe bent, zowel qua procedure als globaal qua kosten. Om die reden hanteren wij de navolgende werkwijze. Na ontvangst en globale bestudering van door de cliënt ter beschikking gestelde stukken, bespreken wij diens wensen in een over en weer vrijblijvend kennismakings- of intake-gesprek. Dat gesprek kan telefonisch of op kantoor plaatsvinden. Vervolgens stellen we al dan niet vast of er een “klik” is en of wij concrete toegevoegde waarde kunnen leveren bij de invulling van de wensen van de cliënt.

Concept-opdrachtbevestiging

Indien dat het geval is, zullen wij een voorstel voor samenwerking (concept-opdrachtbevestiging) opstellen en aan de cliënt sturen. Daarin leggen wij de uit te voeren werkzaamheden en een plan van aanpak vast, alsmede een aantal andere praktische werkafspraken.

Na akkoord en terugzending van de door de cliënt getekende opdrachtbevestiging en bijbehorende bescheiden, starten de werkzaamheden.

Werkzaamheden 

Deze werkzaamheden kunnen in geval van transactiebegeleiding bestaan uit:
 • Optreden als ‘deal captain’: wij nemen de leiding en brengen, in nauwe samenspraak met de cliënt, structuur aan in de transactie.
 • Opstellen van concept-transactie- en andere juridische documentatie in opdracht van de cliënt.
 • Reviewen van eventueel van de wederpartij ontvangen juridische stukken.
 • Adviseren over mogelijke aanpassingen van deze juridische stukken.
 • Onderhouden en eventueel coördineren van contacten met andere adviseurs.
 • Voeren van besprekingen en onderhandelingen met wederpartij, samen met of namens de cliënt.
 • Nieuwe concepten opstellen, beoordelen en aanpassen en, voor zover nodig, nadere onderhandelingen voeren.
 • Voorbereiden en begeleiden van de ‘Closing’.
 • Verzorgen van nawerk.
 
Wij ervaren dat cliënten het prettig vinden om snel, rechtstreeks en adequaat geïnformeerd te worden over nieuwe ontwikkelingen in het dossier. Gedurende het hele traject houden wij nauw contact met de cliënt en dragen wij zorg voor continue afstemming met diens wensen. Wij hechten aan een eigen en zelfstandige relatie met cliënten; een persoonlijke benadering en uitvoering van de opdracht staan daarbij centraal. Dankzij onze efficiënte werkwijze, kunnen wij gunstige tarieven hanteren.

Andere vakgebieden

Natuurlijk kunnen cliënten met ons ook over andere vakgebieden van gedachten wisselen. Waar nodig kunnen wij een beroep doen op ons uitgebreide netwerk van (gespecialiseerde) juristen en andere experts. Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

  

Identificatieplicht (Wwft)

Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden. De Wwft bevat ondermeer de verplichting voor advocaten (en andere dienstverleners) om bij aanvang van bepaalde dienstverlening de cliënt en eventuele uiteindelijk belanghebbende te identificeren.

Dienstverlening die onder de Wwft valt, betreft - bijvoorbeeld - het geven van advies of verlenen van bijstand op het gebied van het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen. De Wwft is ook van toepassing voor zover de advocaat optreedt in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transacties of onroerende zaaktransacties. De advocaat kan de identiteit van de cliënt verifiëren aan de hand van:
 • Natuurlijke personen: een geldig origineel paspoort, geldig rijbewijs (met pasfoto en naam) of een geldige identiteitskaart.
 • Nederlandse rechtspersonen: uittreksel uit het handelsregister of een akte van een notaris.
 • Buitenlandse rechtspersonen: betrouwbare en in het internationale rechtsverkeer gebruikelijke documenten, gegevens of inlichtingen, bijvoorbeeld een uittreksel uit het handelsregister in het land van vestiging.

 

Bij rechtspersonen dient de advocaat de namen en de geboortedatum op te vragen en te bewaren van de personen die voor de rechtspersoon optreden. Ook dient de eventuele uiteindelijk belanghebbende te worden geïdentificeerd (ultimate beneficial owner). Onder de uiteindelijk belanghebbende wordt ondermeer verstaan de natuurlijke persoon die een belang heeft van meer dan 25% van het kapitaalbelang of meer dan 25% van de stemrechten op een aandeelhoudersvergadering of die op andere dan de hiervoor genoemde wijze de feitelijke zeggenschap kan uitoefenen in de rechtspersoon.

 

Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten tussen ons kantoor en de opdrachtgever of cliënt, daaronder begrepen alle in dat kader door ons kantoor verrichte en te verrichten werkzaamheden, zijn de algemene voorwaarden van Advocatenkantoor G.M. Menon B.V. van toepassing. Een exemplaar van onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.

 

Kantoorklachtenregeling

Advocatenkantoor G.M. Menon B.V. heeft als motto excellente juridische begeleiding bij bedrijfsovernames en financieringstransacties. Mocht u over aspecten van de dienstverlening door ons kantoor minder tevreden zijn, dan beschrijft de Kantoorklachtenregeling van Advocatenkantoor G.M. Menon B.V. die u hier kunt downloaden wat u in zo een geval kunt doen.

 

Derdengelden

Met ingang van 1 januari 2017 heeft Advocatenkantoor G.M. Menon B.V. niet langer een stichting beheer derdengelden ter beschikking en kan het geen derdengelden meer ontvangen.